Faculty

GANESH PHOTO

Name: Mr. G. N. Jorvekar

Designation: HOD

Qualification: M.Tech (CSE) PhD. Pursuing

Experience: 16 Years

Email:gnjorvekarcm@sanjivani.org.in

Blogspot

6 aher mam

Name: Ms. N. P. Aher

Designation: Lecturer

Qualification: M. A. B. Ed.

Experience: 11 Years

Email: npahercm@sanjivani.org.in

Blogspot

5 bhattad mam

Name: Mrs. K. S. Bhattad

Designation: Lecturer

Qualification: M.Sc. Organic Chemistry

Experience: 16 Years

Email: ksbhattadcm@sanjivani.org.in

Blogspot

7 lachake sir

Name: Mr. V. G. Lachake

Designation: Lecturer

Qualification: ME Computer

Experience: 14.7 Years

Email:vglachakecm@sanjivani.org.in

Blogspot

8 patil sir

Name: Mr. S. A. Patil

Designation: Lecturer

Qualification: ME Computer

Experience: 11.7 Years

Email:sapatilcm@sanjivani.org.in

Blogspot

MVK

Name: Mr. M. V. Khasne

Designation: Lecturer

Qualification: M. Tech CSE

Experience: 16 Years

Email:mvkhasanecm@sanjivani.org.in

Blogspot

9 jadhav sir

Name: Mr. S. B. Jadhav

Designation: Lecturer

Qualification: ME Computer

Experience: 10.3 Years

Email:sbjadhavcm@sanjivani.org.in

Blogspot

10 dhanrao sir

Name:Mr. P. M. Dhanrao

Designation: Lecturer

Qualification: M. Tech CSE

Experience: 9.6 Years

Email: pmdhanraocm@sanjivani.org.in

Blogspot

12 modhe sir

Name: Mr. Y. S. Modhe

Designation: Lecturer

Qualification: ME Computer (App)

Experience: 8 Years

Email:ysmodhecm@sanjivani.org.in

Blogspot

13 gaikwad sir

Name: Mr. M. R. Gaikwad

Designation: Lecturer

Qualification: ME Computer

Experience: 7 Years

Email:mrgaikwadcm@sanjivani.org.in

Blogspot

Parjane Sir

Name: Mr. V. A. Parjane

Designation: Lecturer

Qualification: M.Tech (CSE) PhD. Pursuing

Experience: 6.5 Years

Email:vaparjanecm@sanjivani.org.in

Blogspot

Name: Mr. R. N. Dongare

Designation: Lecturer

Qualification:  M.Sc Math

Experience: 10 Years

Email: rndongarecm@sanjivani.org.in

Blogspot

17 sonawane sir

Name: Mr. M. K. Sonawane

Designation: Lecturer

Qualification: M. Tech Industrial Math

Experience: 5 Years

Email:mksonawanecm@sanjivani.org.in

Blogspot

Name: Ms. S. S. Gawali

Designation: Lecturer

Qualification: ME Computer

Experience: 3 Years

Email:ssgawalicm@sanjivani.org.in

Blogspot

Smiley face

Name: Mr. C. P. Kale

Designation: Lecturer

Qualification: BE IT

Experience: 3 Year

Email:cpkalecm@sanjivani.org.in

Smiley face

 Name: Mr. S. A. Rahi

Designation: Lecturer

Qualification: ME

Experience: 3 Year

Email: sarahicm@sanjivani.org.in

Blogspot

Adjunct Faculty: 1. Mr. J. R. Gawali

2. Mr. M. D. Kshirsagar

3. Mr. Nilesh Gaikwad

4. Mr. Rushikesh Darandale