Achievements

Toppers List:

CLASS: F.Y. CIVIL ENGG. (DIV A)

Rank No. Name of students % of Marks
1 Mr. Labhade Harshal Vilas 85.92
2 Miss. Aghav Ashvini Bhaskar 76.92
3 Mr. Agrawal Yash Rajesh 73.57

CLASS: F.Y. CIVIL ENGG (DIV C)

Rank No. Name of students % of Marks
1 Miss. Ugale Sakshi Mahendra 82.78
2 Mr. Singar Pramod Vijay 71.71
3 Mr. Singar Rohit V. 70.07

SUBJECT TOPPERS

Sr.No Name of Student Subject Marks
1  Agrawal Yash Rajesh Communication Skill 88
2  Labhade Harshal Vilas Engg. Mechanics 84
3  Labhade Harshal Vilas App. Science 89
4 Labhade Harshal Vilas Construction Management 74
5  Labhade Harshal Vilas Engg. Mathematics 84

CLASS:  S.Y. CIVIL (A)

Rank Name of students % of Marks
1 Mr. Autade Pravin Balasaheb 80.91
3 Mr. Dawange Shubham  Narayan 79.60
2 Miss. Aher Chaitali Pratap 78.57

SUBJECT TOPPERS

Sr.No Name of Student Subject Marks
1 Mr. Dawange Shubham  Narayan Transportation Engg. 83
2 Mr. Dawange Dattatray Sunil Advanced Surveying 65
3

Mr. Dawange Dattatray Sunil

Miss Deshmukh Sujata Dipak

Mr. Aglave P.D.

Geotechnical Engg. 79
4 Mr. Dawange Shubham  Narayan Hydraulics 72
5 Mr. Aher Nikhil Nitin Theory Of Structure 89

  CLASS:  S.Y. CIVIL (B)

Rank Name of students % of Marks
1 Mr. Malwade Saish Kailas 87.37
2 Mr. Shinde Akash Raghunath 68.57
3 Mr. Shinde Amol Gorakh 67.42

SUBJECT TOPPERS

Sr.No Name of Student Subject Marks
1 Mr. Malwade Saish Kailas Transportation Engg. 84
2 Mr. Malwade Saish Kailas Advanced Surveying 72
3 Mr. Malwade Saish Kailas Geo tech engg 92
4 Mr. Malwade Saish Kailas Hydraulics 75
5 Mr. Malwade Saish Kailas Theory Of Structure 93

 CLASS:  S.Y. CIVIL (C)

Rank Name of students % of Marks
1 Mr. Ranode Sanket Ashok 78.97
2 Mr. Chhajed Madhur Rushabkumar 77.42
3 Mr. Jaiswal Nikhil Vijay 75.89

SUBJECT TOPPERS

Sr.No Name of Student Subject Marks
1 Mr. Rohmare Durgesh Sunil Transportation Engg. 73
2 Mr. Jaiswal Nikhil Vijay Advanced Surveying 72
3 Mr. Chhajed Madhur Rushabkumar Geotechnical Engg. 91
4 Mr. Ranode Sanket Ashok Hydraulics 80
5 Mr. Jaiswal Nikhil Vijay Theory Of Structure 70

 CLASS:  T.Y. CIVIL (A)

Rank Name of students % of Marks
1 Miss. Autade Shbhangi Balasaheb 88.06
2 Mr. Borawake Siddharth Vaibhav 86.97
3 Miss. Pomnar Priti Satish 85.93

SUBJECT TOPPERS

Sr.No Name of Student Subject Marks
1  Gorade Pavan Shivaji MAN 40
2 Miss Jadhav Priyanka Kailash HEN 99
3

Miss Jejurkar Manjusha Dnyandev

Miss Jadhav Priyanka Kailash

CAA

CAA

96

96

4  Miss.Autade Shubhangini Balasaheb DST 98
5  Miss Davange Prajakta Dilip SWM 96

 CLASS:  T.Y. CIVIL (C)

Rank Name of students % of Marks
1 Chatur Rohit Surybhan 86.18
2 Chaudhari Balasaheb Jalindar 85.88
3 Avhad Mahesh Gopal 82.24

SUBJECT TOPPERS

Sr.No Name of Student Subject Marks
1 More Mukund Dnyaneshwar MAN 40
2 Kadam Babasaheb Bhaginath HEN 96
3 Shamsunder Vinod Longani CAA 100
4 Chatur Rohit Surybhan DST 84
5 Dokhale Piyush Madan SWM 92

Placement

List of Student Placed in Academic Year 2015-2016

Sr. No. Name of Student Company
01 Miss. Vaishnavi Sanjay Kshatriya Sterling And Wilson PVT. LTD Mumbai