Association

Association of Computer Technology (ACTS)

Newly Appointed Council Members 23-24

Sr.No Name of Post Name of Student Mobile No
1 President Jay Bankar 7774016369
2 Vice President Soham Ajay Gunjal 8421161785
3 Ladies Representative Daund Rajeshwari 7709571782
Sara Waghchaure 7620506215
4 Technical Head Surase Raj Prabhakar 8010940295
5 Non Technical Head Surase Ishwari Sanjay 9307418849
Yashvardhan B Shinde 7588529311
6 Treasurer Sanklecha Vinit Vinod 9696650404
7 Documentation Head

Omkar Pardeshi

Kartik Wable

7498620252

9373237589

8 Anchor Head Sayali R Pawar 9325026300
Sartha Chandgude K 7038201106
9 Planner and Logistics Sidhhesh Sonawane 7620780042
Sonawane Om G. 9822166116

Yash Sadafhal

8605560513
10 Discipline Head Rohit Ravindra Lakare 8767195562
Siddhi Balasaheb Gawali 9730304249
11 Designing Head

Sanket R Paterkar

Prathmesh Tekale

8261030840

7776922971

12 Creativity Head

Shravani Gandhi

Kalpesh N Somvanshi

9322563256

9325520851

13 Magazine Head Gauri Lanke 9699344287
14 Sports Head

Vansh Badjate

Sandhan Sahil S

9403931288

9370668181

Kekan Sayali R

Asane Durga B

8010031472

9604116161

15 Cultural Head

Bhakare vedant

Shaikh Humera

Aher Prajakta

Lanke Payal

8080210942

7499086464

9579699580

9765763028

16 Publicity Head

Pranav V Nikam

Sangle Shravani

8767372294

7775980866

17 Photography Head

Wagh sumit vilas

Kadam Sonali H

7666598871

9370417866