Faculty

 

GANESH PHOTO

Name: Mr. G. N. Jorvekar

Designation: HOD

Qualification: M. Tech (App)

Experience: 12.2 Years

Email:gnjorvekarcm@sanjivani.org.in

Blogspot

 2 billade sir

Name: Mr. S. B. Billade

Designation: Lecturer

Qualification: M.Sc. Math, B.Ed.

Experience: 20 Years

Email: sbbilladecm@sanjivani.org.in

Blogspot

5 bhattad mam

Name: Mrs. K. S. Bhattad

Designation: Lecturer

Qualification: M.Sc. Organic Chemistry

Experience: 14 Years

Email: ksbhattadcm@sanjivani.org.in

Blogspot

6 aher mam

Name: Ms. N. P. Aher

Designation: Lecturer

Qualification: M. A. B. Ed.

Experience: 10 Years

Email: npahercm@sanjivani.org.in

Blogspot

7 lachake sir

Name: Mr. V. G. Lachake

Designation: Lecturer

Qualification: ME Computer(App)

Experience: 11.6 Years

Email:vglachakecm@sanjivani.org.in

Blogspot

8 patil sir

Name: Mr. S. A. Patil

Designation: Lecturer

Qualification: ME Computer (App)

Experience: 9.2 Years

Email:sapatilcm@sanjivani.org.in

Blogspot

Picture 1033

Name: Mr. M. V. Khasne

Designation: Lecturer

Qualification: M. Tech CSE (App)

Experience: 9 Years

Email:mvkhasanecm@sanjivani.org.in

Blogspot

9 jadhav sir

Name: Mr. S. B. Jadhav

Designation: Lecturer

Qualification: ME Computer (App)

Experience: 8 Years

Email:sbjadhavcm@sanjivani.org.in

Blogspot

10 dhanrao sir

Name:Mr. P. M. Dhanrao

Designation: Lecturer

Qualification: M. Tech CSE

Experience: 7 Years

Email: pmdhanraocm@sanjivani.org.in

Blogspot

6 pawar mam

Name:Miss A. D. Pawar

Designation: Lecturer

Qualification: ME Computer

Experience: 7 Years

Email: adpawarcm@sanjivani.org.in

Blogspot

12 modhe sir

Name: Mr. Y. S. Modhe

Designation: Lecturer

Qualification: ME Computer (App)

Experience: 4.5 Years

Email:ysmodhecm@sanjivani.org.in

Blogspot

13 gaikwad sir

Name: Mr. M. R. Gaikwad

Designation: Lecturer

Qualification: ME Computer

Experience: 4.2 Years

Email:mrgaikwadcm@sanjivani.org.in

Blogspot

 75

 Name: Mr. V. A. Parjane

Designation: Lecturer

Qualification: M. Tech. Comp. (App)

Experience: 3.6 Years

Email:vaparjanecm@sanjivani.org.in

Blogspot

70

Name: Ms. P. V. Mokal

Designation: Lecturer

Qualification: BE Computer

Experience: 0.5 Year

Email:pvmokalcm@sanjivani.org.in

Blogspot

 

63

 Name: Mr. A. D. Sangale

Designation: Lecturer

Qualification: ME Computer (App)

Experience: 4 Years

Email:adsangalecm@sanjivani.org.in

Blogspot

 

17 sonawane sir

Name: Mr. M. K. Sonawane

Designation: Lecturer

Qualification: M. Tech Industrial Math

Experience: 5 Years

Email:mksonawanecm@sanjivani.org.in

Blogspot

 

Smiley face

Name: Mr. C. P. Kale

Designation: Lecturer

Qualification: BE IT

Experience: 0.7 Year

Email:cpkalecm@sanjivani.org.in

 

Smiley face

 Name: Mr. S. A. Rahi

Designation: Lecturer

Qualification: ME

Experience: 1 Year

Email: sarahicm@sanjivani.org.in

Blogspot

Adjunct Faculty: 1. Mr. J. R. Gawali

2. Mr. M. D. Kshirsagar

3. Mr. Nilesh Gaikwad

4. Mr. Rushikesh Darandale