Achievements

Aggregate Toppers – Summer 2022

Examination Rank Name of Student Marks obtained/ Out of % tage Marks
Summer 2022 1 Wakchaure  Siddhi  Ganesh 1346/1500 89.73
2 Bhoi  Leena  Ajay 1263/1500 84.2
3 Katkade  Shubham  Sanjay 1259/1500 83.93

Aggregate Toppers – Summer 2022- SYEE

Examination Rank Name of Student Marks obtained/ Out of 750 % tage Marks
Summer 2022 1 Kharat  Chaitanya  Rajaram 1259 81.22580645
2 Sanvatsarkar  Vinay  Santosh 1251 80.70967742
3 Pawar  Harshada  Santosh 1250 80.64516129

Aggregate Toppers – Summer 2022- TYEE

Examination Rank Name of Student Marks obtained/ Out of 750 % tage Marks
Summer 2022 1 Tambe  Divya  Sunil 1664/1800 92.44
2 Patil Vedant  Varun 1622/1800 90.11
3   Mandole  Nikhil  Sanjay 1620/1800 90

Placement :-

Sr.No. NAME OF STUDENT PLECEMENT COMPANY
1 Shrutika Pandurang Gore CUMMINS, BAJAJ
2 Devendra Salve MIDEA, CUMMINS, JOHNSONS LIFT, BAJAJ
3 Wadane Shreyas Ashok MIDEA, CUMMINS, JOHNSONS LIFT
4 Dhawale Pooja Bhausaheb MIDEA
5 Vishal Dattatray Pund CUMMINS
6 Pawar Diya Vilas MIDEA, BAJAJ
7 Kale Rahul Rajendra MIDEA, JOHNSONS LIFT
8 Bhosale Avantika Satish CUMMINS, BAJAJ
9 Gunjal Sarla Prakash BAJAJ
10 Sarwar Shraddha Sanjay MIDEA
11 Gite Anukant Surendra JOHNSONS LIFT
12 Vedant Varun Patil BAJAJ
13 Shelar Shital Bhaginath MIDEA, CUMMINS, BAJAJ
14 Yogesh rawal MIDEA
15 Dhanshri Sunil Girme MIDEA, CUMMINS, BAJAJ
16 Jape Vivek Babasaheb CUMMINS, BAJAJ
17 Nikhil sayaji kothawal JOHNSONS LIFT
18 SALUNKE VIJAY MANIK JOHNSONS LIFT
19 Samruddhi Kailas Gorde CUMMINS, BAJAJ
20 Chaitali Shankar Nehe CUMMINS
21 Bhorkade Kalyani Prakash. BAJAJ
22 More Garvita Pradip MIDEA, BAJAJ
23 Vinayak Nana Sanap CUMMINS