Faculty

 2 jadhav sir

Name:- Mr. K. P. Jadhav

Designation:-HOD

Qualification:-M.Tech CSE

Experience:- 16 Years

e-mail:-kpjadhavit@sanjivani.org.in

3 pawar sir

Name:- Mr. Y. A. Pawar

Designation:-Lecturer

Qualification:-M.Tech (App)

Experience:- 16 Years

e-mail:-yapawarit@sanjivani.org.in

 3 patil mam

 Name:- Ms. .R. S. Patil

Designation:- Lecturer

Qualification:- M.E CSE

Experience:-15 Years

e-mail:-rspatilit@sanjivani.org.in

 5 deokate sir

 Name:- Mr. A. L. Deokate

Designation:- Lecturer

Qualification:- M.Tech(CSE)

Experience:-14 Years

e-mail:- aldeokateit@sanjivani.org.in

 7 sangale sir

 Name:- Mr. H. S. Sangle

Designation:- Lecturer

Qualification:- M.Tech(Persuing)

Experience:-9 Years

e-mail:- hssangleit@sanjivani.org.in

Adjunct Faculty:

1. Mr. A. N. Bapat

2. Mr. K. V. Mahale